محصولات تدبیر سیستم ایرانیان نوینشرکت فنی مهندسی تدبیر سیستم ایرانیان نوین، یکی از شرکت های معتبر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، در حوزه پورتال های حرفه ای سازمانی و خدمات الکترونیکی امن، خدمات و محصولات خودرا با توجه به کیفیت، قابلیت و امنیت آن، به بزرگ ترین شرکت ها و سازمان های کشور ارئه می دهد.

محصولات شرکت طیف کاملی از نیازهای فناوری شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی را پوشش می دهد

محصولات-تدبیر سیستم ایرانیان نوین

دولت الکترونیک ارائه و اجراي راه حلهاي نرم افزاري براي سازمانهاي بزرگ و دولت الکترونیک

امنيت اطلاعات اجرای پروژه های طراحي و استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)

محصولات نرم افزاري سازماني و دولت الکترونيک (E-Government)

پورتال سازماني پورتال سازماني (Enterprise) و سرويسهاي عمومي

مديريت امنيت اطلاعات راه اندازی سيستمهای مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)

مديريت محتوا سيستم جامع مديريت محتوا و فرايندهاي سازماني (ECM & BPM)

برخی محصولات